Chè Hạnh tâm

Chào mừng quý khách!

Những bài viết khác:

Blog Photo

Chè Huyền

Địa chỉ: Quầy số 12, Tầng lửng khu B chợ Đà Lạt

Blog Photo

Chè Hạnh tâm

Địa chỉ: Quầy số 40, Tầng lửng khu B chợ Đà Lạt

Blog Photo

Kem phụng

Địa chỉ: Quầy số 49, Tầng lửng khu B chợ Đà Lạt

Blog Photo

Bún Bà Thương

Địa chỉ: Quầy số 44, Tầng lửng khu B chợ Đà Lạt

Blog Photo

Sinh tố Trân

Địa chỉ: Quầy số 33, Tầng lửng khu B chợ Đà Lạt

Blog Photo

Sinh tố Nhạn

Địa chỉ: Quầy số 59, Tầng lửng khu B chợ Đà Lạt

Blog Photo

Bánh căn bé phước

Địa chỉ: Quầy số 14, Tầng lửng khu B chợ Đà Lạt

Blog Photo

Chè Diễm Trang

Địa chỉ: Quầy số 54, Tầng lửng khu B chợ Đà Lạt